Hantering av personuppgifter

Destination Falkenberg är ett helägt kommunalt bolag. Vi är måna om dina personuppgifter och hanterar dem enligt den nya dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om det här.

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får endast behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara ditt namn eller personnummer men även din fastighetsbeteckning eller ditt telefonnummer. Om du är med på bild eller film och det är tydligt att personen är du, då är det också en typ av personuppgift.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål, till exempel för att skicka nyhetsbrev eller ansluta ditt företag till FBG presentkort. Vid insamling av information ser vi alltid till att ha ditt medgivande eller stöd av ett av de lagliga krav som finns i dataskyddsförordningen.

I de allra flesta fall behandlar vi dina personuppgifter efter att vi bett om samtycke från dig och får på så sätt stöd för att behandla dina personuppgifter.

Det kan också vara med stöd av ett avtal eller på grund av krav i annan lagstiftning, som till exempel bokföringslagen eller skattelagen.

Behandling av personuppgifter

”Behandla” är ett brett begrepp. Enligt lagstiftningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter. Destination Falkenberg behandlar dina personuppgifter lagenligt. I de fall där vi begär ett samtycke, kan du återkalla detta samtycke. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. I vissa fall måste vi följa arkivlag eller andra lagar, vilket gör att vi inte kan radera uppgifter. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där personuppgiften fortfarande behövs.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är tillgängliga för dem som behöver uppgifterna för att utföra arbetsuppgifter eller tjänster inom eller åt destinationsbolaget.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till den som begär ut allmänna handlingar. Detta gör vi med stöd av tryckfrihetsförordningens 2 kapitel.

I vissa fall låter vi ett personuppgiftsbiträde hantera dina personuppgifter. Ett personuppgiftsbiträde kan vara till exempel en systemleverantör som behöver tillgång till våra system vid support. Biträdet behandlar dina uppgifter på samma villkor som vi på Destinationsbolaget.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter till något annat än till det ursprungliga syftet utan att först informera dig.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Falkenbergs Destinationsbolag AB’s styrelse ansvarar för de ärenden som faller inom bolagets verksamhetsområde. När Destinationsbolaget har registrerat dina personuppgifter ansvarar bolagets styrelse för att dina uppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter när: a) du ger information till oss, b) vi samlar in information om dig. När du till exempel skickar ett e-postmeddelande till oss, anmäler ett nyhetsbrev eller fyller i ett formulär. I vissa fall behöver vi samla in dina personuppgifter för att utföra åtaganden som krävs enligt lag. Det innebär att vi samlar in uppgifter från exempelvis folkbokförings­registret hos Skatteverket.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver ha dem för att fullgöra det avsedda ändamålet. I vissa fall kan vi behöva spara dina uppgifter längre än så. Det gör vi då enligt regler kring allmänna handlingar i tryckfrihets­förordningen, offentlighets- och sekretesslagen eller arkivlagen. Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på för vilket ändamål uppgifterna har samlats in.

Dina rättigheter

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Du har även rätt att kostnadsfritt få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, och vilka uppgifter detta i sådana fall är. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad. Vi behöver även verifiera att du är den du utger dig för att vara.

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas.

Kontakt:
E-post: destinationfalkenberg@falkenberg.se
Tel: 0346-88 61 00

Även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål, som att uppfylla andra lagar, vilka vi är skyldiga att följa. Den som anser att ett företag bryter mot Dataskyddsförordningen eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen.

Om du tycker att vi bryter mot reglerna

Om du anser att Falkenbergs kommun bryter mot reglerna för personuppgifts­behandling kontaktar du i första hand vårt dataskyddsombud Jessica Karlsson. Du når Jessica på mejl dataskyddsombudet@falkenberg.se eller telefon 0346-88 60 08.

Om du efter kontakt med dataskyddsombudet fortfarande tycker att vi behandlar dina uppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du når Datainspektionen på telefon 08-657 61 00.

Dataskyddsombud

Falkenbergs kommun har ett dataskyddsombud, som vi delar med Hylte kommun och Laholms kommun. Dataskyddsombudets roll är att övervaka och säkerställa att vi och de kommunala bolagen följer dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombudet gör bland annat detta:
– samlar in information om hur vi behandlar personuppgifter
– kontrollerar att vi följer lagar, föreskrifter och interna styrdokument
– informerar och ger råd inom organisationen
– är kontaktperson för Datainspektionen och samarbetar med dem vid till exempel inspektioner
– är kontaktperson för alla som finns registrerade i våra system, till exempel kommuninvånare, anställd personal och förtroendevalda.