Kunskap om turism och besöksnäring

Kunskapsbank

Välkommen till Destination Falkenbergs kunskapsbank. Här har vi samlat undersökningar, statistik och analyser inom olika områden. För dig som verkar inom besöksnäringen är det bra att ta del av underlaget, särskilt när du ska fatta viktiga beslut som rör utvecklingen av ditt företag. Kanske funderar du på att starta ett helt nytt företag och då behöver du känna till Falkenbergs förutsättningar. Vi sätter även Falkenberg i ett större sammanhang och presenterar information från både Visit Halland och Visit Sweden.

Områden

Turism & besöksnäring

Turism och besöksnäring skapar attraktiva platser, tillväxt och jobb över hela landet!
Förutom att generera en årlig omsättning på flera hundra miljarder kronor och skapa tillväxt runt om i landet har turism och besöksnäring stor betydelse för samhället och för en hållbar utveckling. Turism ökar förståelse mellan människor och omtanken om vår planet. Turismen skapar jobb för människor med olika kompetens och utbildning, inom många branscher och yrken. Inte minst skapar turism attraktiva platser för boende, besökare, företag och investeringar och möjliggör ett levande Sverige. Turismen har dessutom potential att bidra till alla mål i Agenda 2030.

Mot en hållbar framtid

Tillväxtverket och Svensk Turism har tagit fram en film som ger en översikt av vad turism och besöksnäring är och dess bidrag till samhället.

Gästnattsstatistik Falkenberg

Här presenterar destinationsutvecklare Kristján Fannar hur utvecklingen sett ut under 2023. Samt en beskrivning av utveckling över tid, från 2010 tills idag.

Gästnattsstatistik – 1 år

Kommersiella gästnätter.
Slides som pdf: Inkvarteringsstatistik 2023

Gästnattsstatistik – 13 år

Kommersiella gästnätter historiskt perspektiv.
Slides som pdf: Historisk gästnattsutveckling 2023

Besökarundersökningar

I dessa undersökningar kikar vi på demografi och resvanor, vilka preferenser svenskar har och hur de vill resa i Sverige. Vi presenterar också specifika resultat för Falkenberg.

Svenskar som reser inom Sverige

Vi önskade förstahandsinformation om svenska resenärers vanor och preferenser kring resande i Sverige generellt, samt få en insikt i attityder och nöjdhet av de som hade besökt Falkenberg det senaste året.

För att kunna sätta deltagarnas svar i ett sammanhang ansåg vi att det var viktigt att kunna jämföra Falkenbergs resultat med andra destinationer varför vi samarbetar med 45 svenska destinationer för genomförande av undersökningen.

Undersökningen Resa i Sverige bygger på en enkät med 7345 deltagare över 18 år i ett riksrepresentativt urval från hela Sverige. Antalet deltagare som svarade på frågor specifikt för Falkenberg var 558.

Undersökningen Resa i Sverige är genomförd av bolaget Research One på uppdrag av föreningen SNDMO som Destination Falkenberg AB är en del av. Denna undersökning genomförs vartannat år.

Utdrag

Rapportens första del beskriver den svenska resenärens demografi och resvanor. Det vill säga de tillfrågades åldersfördelning, hemvist, sysselsättning, resefrekvens samt resesällskap. Andra delen beskriver resenärernas preferenser. Det vill säga föredragna resesätt, övernattningsformplatser man helst vill besöka samt bedömningar av vad som är viktigt i en plats. Allt detta ger oss en insikt i vad den allmänna resenären prioriterar och eftersom undersökningen är återkommande kan vi även se trender och tendenser i svaren.

Den tredje delen av rapporten är dock den mest spännande eftersom den ger specifika resultat för Falkenberg. Här ser vi bland annat att Falkenberg som resmål upplevs som trygg och säker, att platsen har en bra atmosfär samt att människorna har ett trevligt bemötande.

Vi får dessutom insikt i hur väl Falkenberg upplevs som prisvärt, utbudet av mat & dryck, boendealternativ, utflykter och aktiviteter där Falkenberg hamnar i nivå med snittet för sitt kluster om mindre städer/platser.

Falkenberg hamnar aningen högre än snittet för sitt kluster avseende utbud av evenemang, och en aning lägre än snittet för sitt kluster avseende utbud av shopping i stadskärnan. På frågor om Falkenberg som plats överträffade folks förväntningar och om de ville åka tillbaka, hamnade Falkenberg i nivå med snittet för sitt kluster.

Benägenheten att rekommendera Falkenberg som besöksmål till andra (NPS) mättes till 6 på en skala från -100 till +100.

Läs hela rapporten: Resa i Sverige 2022 – Falkenberg

Svenskar som reser till Falkenberg – Fördjupad

Med undersökningen Resa i Sverige som genomfördes tillsammans med 45 svenska destinationer, fick vi förstahandsinformation om den svenska resenären i allmänhet och deras preferenser. Dessutom fick vi insikt i attityder och nöjdhet av de som hade besökt Falkenberg och kunde jämföra resultaten mot andra destinationer.

Vi kände dock att vi behövde veta lite mer gällande Falkenbergsbesökarna varför vi genomförde en fördjupad analys tillsammans med bolaget Research One av de 558 deltagare som hade besökt Falkenberg det senaste året.

Utdrag

Falkenbergs besökare särskiljer sig från genomsnittet i undersökningen Resa i Sverige genom att de är något yngre. Men rent demografiskt finns inga större skillnader, utöver vart de bor någonstans. 4 av 10 Falkenbergsbesökare i undersökningen bor i Halland eller Västra Götaland.

Falkenbergs besökare är aningen mer beresta (frekvens) än genomsnittet i undersökningen och har besökt olika typer av resmål under året vilket understryker att de är mer beresta.

Falkenbergs ambassadörer och kritiker skiljer sig åt på ett par sätt. Ambassadörerna är oftare kvinnor och bor oftare i ”övriga Sverige” dvs. inte i Västsverige, Skåne eller Stockholm.

Den grupp som är mest sannolik att rekommendera Falkenberg till andra, dvs. gruppen med högst NPS, är kvinnor (NPS 18). En annan grupp som gärna rekommenderar Falkenberg till andra är personer som reser ofta. Mellan olika åldersgrupper ser vi inga/mycket små skillnader i rekommendationsbenägenhet.

De upplevelserelaterade aspekterna som statistiskt är mest avgörande för NPS-värdet i Falkenberg är utbud av mat- och dryck samt utbud av utflykter.

Falkenberg ses som en destination som är tämligen genomsnittlig i sitt kluster (mindre städer) sett till medelbetyg. Falkenberg är också en destination som levererar en god balans mellan ett bra utbud (mat, boende, aktiviteter m.m.) och en härlig känsla (atmosfär, trygghet, bemötande m.m.). Det går dock att skönja en viss förskjutning i nöjdhet åt det mer känsloorienterade, där destinationen generellt får aningen högre betyg.

Hela rapporten: Extra analys, Resa i Sverige 2022 – Falkenberg

Marknadsundersökningar

Hur stor kännedom har svenskar om Halland, vad tycker man om plasten och om utbudet? Och vad sägs egentligen om Falkenberg i sociala medier? Använd gärna de här underlagen för att finslipa din kommunikation!

Potentialanalys – Visit Halland

Med kunskap om att befintliga besökare till Halland till stor del består av par och barnfamiljer med hemvist söder om Mälardalen, ville vi få en insikt i hur stor kännedom och potential Halland har som besöksmål om man enbart frågar denna demografiska målgrupp. Sammanställningen ger på så sätt indikationer om målgruppens preferenser och hur vi kan skräddarsy attraktiva erbjudanden.

Undersökningen Potential och målgruppsanalys 2022 bygger på en online enkät med 3027 deltagare från Yougov-webbpanelen i Sverige. Deltagarna är svenska barnfamiljer och/eller par från region Stockholm, region Mälardalen, mellersta Sverige och södra Sverige med undantag för Halland.

Undersökningen är genomförd av bolaget Yougov på uppdrag av VisitHalland och är en uppföljning av en liknande undersökning från 2019 varför vi kan jämföra resultat och se en viss förflyttning.

Utdrag

Första delen av rapporten utforskar deltagarnas intresse för korta respektive långa resor inom Sverige, och hur fördelningen är över senvår, försommar, högsommar samt sensommar. Dessutom undersöks vilket aktivitetsintresse som prioriteras under vilken tidsperiod.

Samtliga demografiska segment är intresserade av kortare resor under sensommar, men unga vuxna utan barn samt familj med yngre barn är intresserade kortare resor under högsommar. Det senare segmentet är även det enda som är intresserat av kortare resor under försommar.

De flesta segmenten förutom pensionärer är intresserade av längre resor under högsommar. Här utmärker sig även unga vuxna utan familj genom att de kan tänka sig en längre resa under försommar, högsommar samt sensommar.

Att uppleva lokal mat&dryck samt besöka lokala evenemang toppar aktivitetsprioriteringen oavsett ifall det är en kort eller lång resa.

Den andra delen av rapporten undersöker hur kundresan ser ut och här ser vi tydligt att det fortfarande är släkt&vänner som är den största inspirationskällan till en sverigesemester efterföljt av reportage i tidningar.

Ser vi på inspirationskällor fördelat på demografiska segment så ser vi stora skillnader där unga vuxna utan familj och familj med yngre barn har en högre andel digitala källor än arbetsaktiva utan barn och pensionärer.

66% av tillfrågade anger att de bokar sverigeresan upp till 3 månader innan bör vara ett inspel till kommande kampanjarbete.

Den tredje delen av rapporten handlar om målgruppens kännedom om Halland och här ser vi att ungefär 70% har besökt Halland tidigare och att lite över hälften har en positiv inställning till Halland.

Bra stränder och havsbad samt bra naturupplevelser lyfts fram som Hallands bästa sidor av de som har besökt Halland. Men det är väldigt många som inte vet vad Halland har att erbjuda vilket förtydligar behovet av fortsatt marknadsföring och varumärkesarbete.

Ca 58% skulle vilja rekommendera Halland till andra som semestermål, och på frågan till vem så svarar folk primärt till: barnfamiljer, friluftsintresserade och äldre par.

Läs hela rapporten: Potential- och målgruppsanalys 2022

Vad säger folk om Falkenberg på sociala medier

Genom våra undersökningar vet vi att en besökares största inspirations och informationskälla är vänner&bekanta. Därför är det av intresse att utforska vad som sägs om Falkenberg i vardagen (word of mouth). Vi har valt att kalla företeelsen Falkenbergs turistiska rykte i sociala medier.

Mätmetoden är särskild intressant eftersom den kategoriserar digitala konversationer i sociala medier i turistiska teman som tex stränder, restauranger, boende etc och att vi på så sätt kan jämföra resultaten med flera andra utvalda destinationer.

Mätmetoden ger ett värde för Falkenbergs turistiska rykte (TSI) som baseras på Falkenbergs ambassadörer minus kritiker för varje kategori. Dessutom ges en indikation på antal konversationer som finns om Falkenberg inom respektive kategori i förhållande till andra destinationer.

Undersökningen är genomförd av DestinationX på uppdrag av Destination Falkenberg och genomfördes i perioden 2017-2019.

Utdrag

Över lag kan vi se att Falkenberg får ett värde som ligger över medel vad gäller det turistiska ryktet i förhållande till jämförbara destinationer, dock ligger antal konversationer under medel. Detta kan förklaras som att folk pratar rätt så bra om Falkenberg som besöksmål i social media, men det är inte så många som pratar.

Falkenbergs turistiska rykte fördelas enligt undersökningen i 6 olika kategorier: Destinations-tjänster, underhållning, wellness, kultur/historia, måltider, naturupplevelser.

Här sticker kategorierna Destinations-tjänster och kultur/historia ut. Destinations-tjänster innebär i detta sammanhang bl.a. boende och konferenser, och uppnår flest poäng i undersökningen. Kultur/historia uppnår också höga poäng med bl.a. museum och arkitektur, men har ett något lägre antal konversationer än jämförbara destinationer.

Sett över åren 2017-2019 så har Falkenberg haft en 4% utveckling i värdet för sitt turistiska rykte och 8% utveckling i antalet konversationer. Av alla konversationer i sociala medier 2019 gällande Falkenbergs turistiska produkter och upplevelser har 66% identifierats som främjande/positiva.

Läs mer här: Falkenberg 2019 TSI

Vart kommer besökarna ifrån

Från Tillväxtverkets gästnattsstatistik vet vi att ca 90% av Falkenbergs kommersiella gästnätter görs av svenska besökare och från bl.a. den egna besökarundersökningen Resa i Sverige vet vi att ca 40% av gästnätterna görs av besökare från Halland och Västra Götaland. Vi ville ha mer detaljerat underlag för att kunna förbättra marknadsföring av Falkenberg och önskade därför undersöka ifall besökarnas hemvist skiljde sig åt beroende på följande boendeform.

 • Hotell (Falkenberg stad)
 • Kustcamping
 • Egna fritidshus

För hotell och kustcamping är undersökningen baserad på faktiskt bokningsunderlag från boendeanläggningar i Falkenberg. För egna fritidshus är ett registerutdrag gjort och ägare med hemvist i Falkenberg borttagna. Underlaget är sedan visualiserat som ”värmekarta” baserad på vilken postort som besökarna har sin hemvist.

Undersökningen är genomförd som ett samarbete mellan Destination Falkenberg och GIS-enheten hos Falkenbergs Kommun.

Utdrag

Fritidhusägare som ej bor i Falkenbergs kommun visade sig primärt bo inom en radie av 200km från Falkenberg. Bortsett från Stockholm som förvisso fanns på topp 10 var listan i fallande ordning: Göteborg, Borås, Halmstad, Varberg, Jönköping, Värnamo. Väldigt få fritidshusägare bodde på ostkusten. Se på karta nedan (eller öppna i ny flik).

Av Falkenbergs besökare som övernattade i boendeformen Hotell har de flesta hemvist söder om Mälardalen med ett vagt kluster i Västra Götaland. Bortsett från Stockholm som förvisso fanns på topp 10 var listan i fallande ordning: Göteborg, Malmö, Halmstad, Helsingborg, Borås, Jönköping, Lund, Västra Frölunda, Växjö. Se på karta nedan (eller öppna i ny flik).

Av Falkenbergs besökare som övernattade i boendeformen Kustcamping har de flesta hemvist söder om Mälardalen med ett något tydligare kluster i norra delarna av Västra Götaland över till Jönköping län. Dessutom finns ett intressant pärlband av hemvist längs västkusten. Topp 10 listan var i fallande ordning: Göteborg, Varberg, Jönköping, Halmstad, Örebro, Kungsbacka, Alingsås, Falkenberg, Skövde, Uddevalla. På samma sätt som med fritidshusägare fanns relativt få med hemvist på ostkusten. Se på karta nedan (eller öppna i ny flik).

Målgruppsarbete

Visit Sweden har tagit fram beskrivningar av olika målgrupper; den svenska, den nordiska och den globala. Lär dig mer om dem här. Destinationsbolaget jobbar just nu med att ta fram en egen målgruppssegmentering specifikt för Falkenberg. Det arbetet kommer presenteras under våren 2024.

Den svenska målgruppen – Visit Sweden

Ca 90% av Falkenbergs kommersiella gästnätter görs av svenska besökare. Därför är det bra ifall man som företag har koll på hur svenskar ser på Sverige som semesterdestination. Var de vill åka, vad de vill göra och hur de planerar och bokar sin Sverigeresa.

Den här rapporten från Visit Sweden svarar på dessa frågor och på vad ni som företag kan tänka på för att möta den svenska målgruppen.

[Det är värt att uppmärksamma att till skillnad från Visit Swedens prioriterade målgrupp ”nyfikna upptäckare” vad gäller internationella besökare, så är ”vardagssmitande livsnjutare” det största målgruppssegmentet bland svenskar].

Läs mer: Visit Sweden
Samma underlag i pdf-form: Målgruppsrapport: Den svenska målgruppen

Den nordiska målgruppen – Visit Sweden

Norden är en stor marknad för svensk besöksnäring, och för Falkenbergs del är Norge och Danmark våra främsta utlandsmarknader med sammanlagt ca 7% av Falkenbergs kommersiella gästnätter.

I denna rapport från Visit Sweden får du en inblick i vad danskar, norrmän och finländare helst vill göra när de kommer till Sverige. Vilka kanaler som har inflytande på val av resmål samt hur man helst bokar sin resa. Bra insikter helt enkelt för vad ni som företag kan tänka på för att möta den nordiska målgruppen.

Samma underlag i pdf-form: Med Norden som marknad
Läs mer: Visit Sweden

Den globala resenären – Visit Sweden

Utanför vårt land finns en målgrupp med stort intresse för Sverige. De vill komma hit och uppleva olika saker under en semester. VisitSweden & VisitHalland har båda i uppdrag att arbeta för att attrahera internationella besökare. VisitHalland fokuserar på närmarknader och VisitSweden riktar sig till länder med högt exportvärde för Sverige som nation samt med god tillgänglighet till Sverige.

I dagsläget står internationella besökare för ca 10% av det totala antalet kommersiella gästnätter i Falkenberg, men tillväxtpotentialen är stor. I rapporten: ”Besöksnäringens målgruppsguide” från Visit Sweden får du en inblick i den valda målgruppen ”Den globala resenären” samt hur denna har delats in i tre segment som alla har olika drivkrafter för att resa på semester till Sverige.

Visit Sweden har valt målgruppen ”Globala resenärer” och segmentet ”Nyfikna upptäckare” och det är för dem vi vill berätta om destinationen Sverige och alla våra fantastiska upplevelser.

Underlag i pdf-form: Besöksnäringens målgruppsguide: Vem ska vi prata med?

Attraktionskraft

Att kunna rekrytera rätt personal är en nyckelfaktor till framgång inom många branscher, så även besöksnäringen. Här kan du läsa mer om Falkenbergs attraktionskraft som överpresterar givet sin storlek. När hänsyn tas till befolkningsstorlek kommer Falkenberg på andra plats.

Talent City Index

Var vill dagens och framtidens kvalificerade arbetskraft helst jobba och bo? Det är en fråga som många kommuner och arbetsgivare frågar sig nu när kompetensbristen är större än någonsin inom många branscher.

För att lyckas i konkurrensen om efterfrågad kompetens krävs insikter om vad som attraherar målgruppen samt hur de uppfattar platsen.

Talent City Index bygger på en enkät med 2 136 deltagare i åldrarna 20-45 år från hela Sverige. Respondenterna representerade olika yrken, såsom data och IT–specialister, ingenjörer, ekonomer, lärare och de inom hälsa och sjukvård med olika utbildningsnivåer och senioritet.

Undersökningen Talent City Index är framtagen av Future Place Leadership och den här rapporten är en grundläggande version med allmänna insikter och data från undersökningen.

Utdrag

Göteborg toppar listan som mest attraktiva stadsregion att jobba och bo i. Rent generellt kan vi säga att ju större stadsregion desto högre attraktionskraft. Men det finns ett antal stadsregioner som rankas långt högre än vad de borde, givet sin storlek.

Genom att vikta attraktionskraften mot storleken på stadsregioner, presenterar rapporten ett index över Sveriges mest attraktiva stadsregioner i förhållande till storlek. Och här blir det riktigt intressant.

När hänsyn tas till befolkningsstorlek klättrar Gotland till en förstaplats, vilket tydligt bekräftar öns starka attraktionskraft hos målgruppen. Ett tydligt mönster är även att Halland klättrar till toppen av listan som Sveriges mest attraktiva län med Falkenberg som tvåa, Halmstad som femma och Varberg som nia i rankingen. Dalarna gör entré på topp 10 och går om Skåne som Sveriges näst mest attraktiva län med Borlänge och Falun på en sjätte- respektive sjundeplats.

När rapporten bryter ut var chefer och entreprenörer helst vill jobba och bo, är det intressant att notera att egenföretagare och frilansare generellt söker sig till mindre kommuner somGotland, Falkenberg, Enköping och Eskilstuna. Det är sannolikt en pandemieffekt, där många med flexibla jobb började se möjligheter utanför storstadsregionerna, men rapporten lyfter även kommunens arbete med marknadsföring och att locka entreprenörer till landsbygden.Cheferna söker sig i större utsträckning till större stadsregioner än entreprenörerna, med Stockholm och Göteborg på delad första plats, följt av Malmö. Men även här letarsig flera mindre kommuner som Falkenberg in på topp 10-listan.

Rapporten utforskar människors främsta drivkrafter för att flytta ifrån ett län och fördelar länen i stora, mellanstora och små län. Här klassas Halland som ett mellanstort län med karriärmöjligheter som den viktigaste flyttanledningen, följt av livsstil och ekonomiskaskäl, vilket ger tydliga signaler om vad platser bör använda för argument och budskap när de riktar sig mot målgrupper.

 • Karriärmöjligheter (35,0%)
 • Livsstil (31,3%)
 • Ekonomiska skäl (30,7%)
 • Jobbutbudet (28,6%)
 • Närmare till släktingar (22,4%)

Vidare utforskar rapporten varför människor stannar kvar i sina län där Falkenberg som en del av Halland får följande argument:

 • Trygghet (44,5%)
 • Närmare till mina släktingar (44,2%)
 • Familjevänlig plats (23,7%)
 • Livsstil (20,5%)
 • Jobbutbudet (16,2%)

Läs hela rapporten här: Talent City Index – Sverige 2023

Kartor & övrigt

Här listar vi några kartor från Umeå Universitet som ger insikt i Falkenbergs utgångspunkt.

Vanligaste utlandsmarknaderna för svenska kommuner

Här kan man tydligt se att Norge är den största utlandsmarknaden och att skiljelinjen är vid Halmstad där Tyskland är den största utlandsmarknaden. Se karta:

Medelinkomst och andelen lyx och premiumbutiker

Här ser man skillnaden till grannkommunerna Halmstad och Varberg som antingen har fler premiumbutiker eller högre medelinkomst. Se karta: 

Kommersiella gästnätter och befolkning (turismintensitet)

Falkenberg har väldigt många gästnätter per 10000 invånare och ligger på plats 20 i Sverige. Jämförelsevis har vi fler än tex Prag, Barcelona och Paris… Se karta:

Gästnätter i fritidshus

Antalet gästnätter i fritidshus ägda av individer som inte är bosatta i kommunen. Se karta:

Close Cookie Preference Manager
Inställningar för cookies
Genom att klicka på "Acceptera cookies" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vår marknadsföring. Se vår personuppgiftspolicy.
Endast nödvändiga (alltid aktiv)
Cookies som krävs för att möjliggöra grundläggande webbplatsfunktionalitet.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.